คุณกำลังมองหาอะไร?


ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล พ.ศ. 2566 - 2570  

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ด้วยระบบอัจฉริยะ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันบรรเทาพิบัติภัย
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมน่าอยู่
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่หลากหลาย

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี  พ.ศ. 2566 - 2570

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาจังหวัดสู่สังคมที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และทันสมัย เพื่อเป็นต้นแบบเมืองแห่งอนาคต
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง เศรษฐกิจฐานรากให้ก้าวหน้า และเติบโตอย่างต่อเนื่อง กระจายทั่วทั้งจังหวัด
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วย BCG Model
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลักดันนโยบายและแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วย BCG Model
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

(แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม)

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เพิ่มมูลค่าภาคอุตสาหกรรมด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

 

ยุทธศาสตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community:AEC)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ไม่ปกติ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ สอจ.นนทบุรี

 

 

 

 
 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 2566-2570.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง