คุณกำลังมองหาอะไร?


วิสัยทัศน์

(กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล) 

กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart and Sustainability Cluster)

 

วิสัยทัศน์

(จังหวัดนนทบุรี)

เมืองน่าอยู่ (Livable City)

 

วิสัยทัศน์

(กระทรวงอุตสาหกรรม)

ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

(สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

บูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

(การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี)

ภาคอุตสาหกรรมเติบโตด้วยนวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)
สู่เมืองน่าอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม