สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 

1. กลุ่มนโยบายและแผนงาน

 

2. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

 

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

 

4. กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 
 
แผนผังโครงสร้างบุคลากร
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี