คุณกำลังมองหาอะไร?


 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

1.ระบบรับเรื่องร้องเรียนกลาง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

เว็บไซต์ : https://i-dee.industry.go.th)

 

2.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่ : 9/319 หมู่ 6 ถ.กาญนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 0 2595 0334 - 5
โทรสาร : 0 2595 0336
เว็บไซต์ : https://nonthaburi.industry.go.th (หัวข้อ : แบบฟอร์มร้องทุกข์)
E-mail : moi_nonthaburi@industry.go.th
Facebook : Industry.nonthaburi

 

3.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม (ศปท.อก.)

ที่อยู่ : 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2430 6974 ต่อ 697401 , 697402 , 697403
โทรสาร : 0 2430 6974 ต่อ 9
เว็บไซต์ : https://anti-corrupt.industry.go.th

 

4.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่ : ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2580 8726
สายด่วน : 1567
เว็บไซต์ : www.nonthaburi.go.th/dumrongtum