ให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอู่ต่อเรือจิตตพรชัย ตามโครงการ OPOAI-C

วันที่ 16 เมษายน 2564 นางศิตา ดอนชมไพร หัวหน้ากลุ่มกลุ่มนโยบายและแผนงาน

ลงพื้นที่กลุ่มอู่ต่อเรือจิตตะพรชัย ตำบลปลายบาง อำเภอเมืองนนทบุรี ประกอบกิจการ ต่อและซ่อมเรือหางยาว

เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C)

โดยมีแนวคิดในการนำเศษไม้จากการต่อและซ่อมเรือ มาทำเป็นเรือไม้จำลอง