ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บริษัท พีแอนด์เอส สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด จะขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกทุกชนิด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6/5 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี