ประกาศสรุปผลการประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท เอสพีดี โพลีโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 59027, 59028, 58627 ซอยสุรินทร์-วิชุลดา ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Link : ประกาศรับฟังความคิดเห็นของบริษัท เอสพีดี โพลีโปรดักส์ จำกัด