วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้นางสุภัทรา คงมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางศุภลักษณ์ วราภาสกุล วิศวกรปฏิบัติการ และนางสาววิจิตรา สังข์พิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้นางสุภัทรา คงมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางศุภลักษณ์ วราภาสกุล วิศวกรปฏิบัติการ และนางสาววิจิตรา สังข์พิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 กิจการ จากสถานประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 กิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ