นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสุภัทรา คงมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาววิจิตรา สังข์พิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG

          นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสุภัทรา คงมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาววิจิตรา สังข์พิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG เพื่อยกระดับสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ โดยการนำเศษวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้โฟมและพลาสติก ขับเคลื่อนและสร้างแนวคิดให้กับวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติ ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และเชื่อมโยงกรอบแนวคิด BCG Model ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน