นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสุภัทรา คงมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาววิจิตรา สังข์พิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท ไร่ธัญญะ จำกัด ประกอบกิจการ คั่วและบดถั่ว พริกและพริกไทย คัดแยกและบรรจุเมล็ดธัญพืช ตราไร่ทิพย์

          นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสุภัทรา คงมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาววิจิตรา สังข์พิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท ไร่ธัญญะ จำกัด ประกอบกิจการ คั่วและบดถั่ว พริกและพริกไทย คัดแยกและบรรจุเมล็ดธัญพืช ตราไร่ทิพย์ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมเพื่อคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการโรงงาน เพื่อให้รับการยอมรับจากชุมชนและลดผลกระทบจากเรื่องร้องเรียน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรส่งเสริมเคหกิจเกษตรบ้านจ้าว อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี