ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่5/2565

           วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายอาทิตย์  อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่5/2565 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อ โดยมีนายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม