นายณัฐ อารีกุล อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางณัฐพร ยิ้มแย้ม เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        นายณัฐ อารีกุล อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางณัฐพร ยิ้มแย้ม เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรีและส่วนราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีวินัยและประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการเป็นข้าราชการที่ดี ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมีนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน