นายณัฐ อารีกุล อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสุภัทรา คงมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วย น.ส.วิจิตรา สังข์พิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และน.ส.ณัฐชาภรณ์ วันปาน นักวิชาการมาตรฐาน เข้าร่วมการตรวจประเมิน (Audit) พร้อมด้วยผู้ตรวจประเมิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นายณัฐ อารีกุล อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสุภัทรา คงมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วย น.ส.วิจิตรา สังข์พิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และน.ส.ณัฐชาภรณ์ วันปาน นักวิชาการมาตรฐาน เข้าร่วมการตรวจประเมิน (Audit) พร้อมด้วยผู้ตรวจประเมิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับการขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) มาตรฐาน มอก.เอส เลขที่ 170-2564 การบริการสอนขับรถยนต์ ณ โรงเรียนสอนขับรถยนต์ เฟิร์สท ไดรฟ์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งผลการประเมิน ผ่านการรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) การบริการสอนขับรถยนต์ รายแรกของประเทศไทย